Stirzinska Marianna (Polonia).
«Santa Anastasia di Sirmio».
2005. Carta. Pastello. 70×50.